Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení využívání proviznisystem.happyhair.cz

 • a) Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen 'uživatel') s podmínkami provizního systému partnery.happyhair.cz v plném rozsahu a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s provozovatelem, kterým je společnost
  Ramzed s.r.o., J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav, IČO: 26295288, DIČ: CZ26295288
  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42209.
  (dále jen 'provozovatel')
 • b) Provozovatel má bez předchozího oznámení právo tyto podmínky změnit. O změně bude informovat registrované uživatele e-mailem. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění.
 • c) Pokud uživatel s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je povinen účast ukončit a to zasláním emailu provozovateli na info@happyhair.cz s žádostí o ukončení spolupráce.
 • d) Uživatel prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí, a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.
 • e) Uživatel umístí na své stránky reklamu (bannery, ikonky, textové odkazy, ...) poskytnutou provozovatelem za účelem propagace virtuálního kadeřníka www.happyhair.cz. Provozovatel se zavazuje vyplatit uživateli provizi z každého obchodu, který bude proveden návštěvníkem, který přišel na stránky poskytovatele prostřednictvím stránky uživatele, což provozovatel identifikuje podle čísla uživatele umístěného v odkazu vedoucího ze stránky uživatele na stránku provozovatele a následným uložením tohoto čísla po dobu neurčitou v cookies návštěvníka.

II. Provize a její výše

 • a) Nárok na provizi uživateli vzniká, když návštěvník přejde prostřednictvím odkazu ze stránky uživatele na stránku provozovatele a zaplatí za placené členství na www.happyhair.cz. Samotná provize je uživateli proviznisystem.happyhair.cz připsána ve chvíli zaplacení tohoto členství uživatelem www.happyhair.cz. Aktuální výše provize k vyplacení je uvedena v sekci 'Přehled provizí'. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši provizí bez předchozího upozornění. Nová výše provizí je uživateli oznamována prostřednictvím emailu uvedeného při registraci a je také zveřejněna na proviznisystem.happyhair.cz v sekci 'Jak to funguje' a 'Obchodní podmínky'.
 • b) Výše provize za zprostředkování obchodů internetových obchodů zapojených do proviznisystem.happyhair.cz je následující: Provize se počítá z celkové ceny zrealizované aktivace členství včetně DPH.
 • c) Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti uživatele maximálně 1x měsíčně. Minimální částka pro vyplacení provize je 500 Kč. Celková částka provize k vyplacení je oznámena uživateli na stránkách proviznisystem.happyhair.cz v sekci 'Přehled provizí'. Poskytovatel poukáže tuto částku na účet uživatele nebo pomocí poštovní poukázky na jeho adresu. Za účelem úhrady provize je uživatel povinen sdělit při žádosti o vyplacení provize číslo účtu nebo poštovní adresu, kam má být provize zasílána. Pokud je uživatel podnikatelem je povinen vystavit na provizi před jejím vyplacením fakturu.
 • d) Provozovatel umožní uživateli přístup do on-line systému proviznisystem.happyhair.cz, kde si může zkontrolovat výši provize a stavy objednávek.

III. Práva a povinnosti uživatele

 • a) Uživatel se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěna reklama na internetové obchody zapojené v proviznisystem.happyhair.cz v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Uživatel prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama na internetové obchody zapojené v proviznisystem.happyhair.cz a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Uživatel je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.
 • b) Poskytnutá reklamní grafika je chráněna autorským zákonem a smí být použita pouze v nezměněné formě a pouze k propagaci internetových obchodů zapojených v proviznisystem.happyhair.cz.
 • c) Uživatel souhlasí s archivací jím poskytnutých osobních údajů, které budou využity jen v souvislosti s provozem proviznisystem.happyhair.cz a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele.
 • d) Přísně zakázáno je zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. Uživatel se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Uživatel je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele.
 • e) Pokud by se provozovatel dozví o protiprávním jednání uživatele, dovoluje uživatel provozovateli vydání všech jeho uvedených osobních údajů příslušným vyšetřovacím orgánům.

IV. Doba trvání, ukončení spolupráce

 • a) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
 • b) Provozovatel proviznisystem.happyhair.cz je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.
 • c) Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny. Změny nebo doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné podobě.
 • d) Vypovězení této dohody uživatelem i provozovatelem je možné kdykoli a bez uvedení důvodů.

V. Ostatní ujednání

 • a) Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklamy umístěné na internetové stránce uživatele a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu této reklamy.
 • b) Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.
obchodní podmínky | ucesy-cz.happyhair.cz